logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Volební řád

§ 1 Volební komise

1. Volební komise je minimálně tříčlenná a je volena na valné hromadě na přímý návrh prostou většinou přítomných.
2. Volební komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
3. Volební komise organizuje volby v souladu s volebním řádem, dohlíží na průběh, vyhodnocuje výsledky a pořizuje zápis.
4. Předseda volební komise podepisuje zápis z voleb spolu s ostatními členy a vyhlašuje výsledky voleb.

§ 2 Volby

1. Konání voleb předsedy a členů představenstva je vyhlašováno v předstihu nejméně 30 dnů.
2. Volby se konají na valné hromadě v dohodnutém a ohlášeném termínu na období odpovídající stanovám asociace.

§ 3 Volba členů představenstva

1. Volby jsou tajné a přímé. Na volebním lístku jsou v abecedním sledu uvedena příjmení a jména kandidátů s číslem.
Každý přítomný s právem volby má povinnost zakroužkovat čísla volených kandidátů nebo některá jména přeškrtnout.
Pokud hlasující člen některé jméno škrtne, nahradí ho jiným jménem, aby zůstal zachován celkový počet volených členů.
2. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrží největší počet platných hlasů. Ke zvolení je třeba přítomnost nadpoloviční většiny hlasujících členů.
3. Není-li splněna podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny, probíhá druhé kolo voleb, při kterém rozhoduje nejvyšší počet hlasů odevzdaných přítomnými voliči.

§ 4 Volba předsedy představenstva

1. Probíhá za obdobných podmínek, které jsou uvedeny v § 3.
2. Kandidáti na předsedu představenstva mohou být uvedeni na společné kandidátce podle § 3 nebo na samostatné kandidátce.
3. Pokud hlasující člen škrtne jméno některého z kandidátů, může dopsat na hlasovací lístek jiné jméno, které sám navrhne.
4. Zvolen je kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů

§ 5 Volba členů kontrolní a revizní komise

1. Volba tříčlenné kontrolní a revizní komise probíhá na valné hromadě za obdobných podmínek uvedených v § 3.

§ 6 Volba místopředsedy a tajemníka asociace

1. Volba místopředsedy a tajemníka probíhá na prvním jednání představenstva, které je uskutečněno po konání valné hromady na dobu určenou stanovami asociace.
2. Volby organizuje a řídí předseda představenstva.
3. O volbě je pořízen zápis, který je rozeslán všem členům asociace.

§ 7 Doplňkové volby

1. Člen zvolený do některé funkce může být v průběhu volebního období odvolán, rozhodne-li o tom valná hromada:
a) na návrh nejméně 10 členů valné hromady nebo
b) z vlastního rozhodnutí zvoleného člena.
2. Hlasování o odvolání probíhá na valné hromadě a je tajné.
3. Za člena, který byl odvolán, je následně formou doplňkové volby zvolen náhradní člen způsobem podle § 4.

§ 8 Platnost

Volební řád nabývá platnosti schválením valné hromady 24. listopadu 2005.