logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Stanovy

§ 1 – Název, forma činnosti a trvání

1. Název organizace je Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s. (zkratka je APZL)
2. Forma činnosti je sdružení.
3. Sdružení vzniká jeho registrací.
4. Asociace je zřízena na dobu neurčitou

§ 2 – Sídlo asociace

APZL z.s.
Zemědělská 16
787 01  ŠUMPERK

§ 3 – Účel Asociace a předmět činnosti

1. Asociace je založena ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v zájmu svých členů, s cílem vytvoření ucelené zájmové skupiny odborníků, podnikatelů, zástupců orgánů, ústavů a škol k podpoře pěstování a užití luskovin v České republice.
Asociace sdružuje právnické a fyzické osoby na základě dobrovolnosti.
2. Předmětem činnosti je:
a) zajišťování a podporování poradenské, konsultační a odborně-propagační činnosti v oblasti pěstování a zpracovávání luskovin s cílem
- zvyšování tuzemské produkce a jejího uplatnění v potravinářství a v krmivářství, při udržování rentability odvětví a zainteresovaných subjektů,
- dosažení podpory pěstování luskovin pro účely agroekologické a krajinotvorné.
b) zastupování zájmů členů Svazu v rámci agrární politiky ČR jednáním s ústředními a rezortními orgány, svazy a asociacemi příbuzné náplně,
s představiteli agrárního sektoru, s vědeckými a vzdělávacími institucemi v tuzemském i zahraničním měřítku,
c) soustřeďování statistických údajů z výroby a odbytu v měřítku celé vertikály a využívání těchto podkladů
ke zpracovávání materiálů vyžádaných ústředními orgány i k přípravě strategických záměrů odvětví,
d) systematické sledování souvisejících legislativních pravidel a iniciativní součinnost s příslušnými resortními útvary v oblasti úprav tuzemské legislativy,
e) usilování o spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí,
f) organizování společných setkání výrobní praxe, šlechtitelů, zástupců výzkumu, školství,
zpracovatelů a zástupců řídící a kontrolní sféry státu s cílem účelného vývoje odvětví.
3. Předmětem činnosti není podnikání za účelem vytváření zisku. Náklady na činnost jsou kryty z příspěvků podle § 8.

§ 4 – Členství, vznik a zánik

1. Členem Asociace se může stát právnická i fyzická osoba, jejíž profesní zaměření souvisí s problematikou, kterou se Asociace zabývá.
2. Členství může být individuální, kolektivní, přidružené a čestné.
a) Individuálním členem může být právnická nebo fyzická osoba,
b) kolektivním členem může být organizovaná skupina s celostátní nebo regionální působností, např. svaz, cech,
družstvo, sdružení apod., která má konkrétní vztah k předmětu činnosti Asociace,
c) přidruženým členem mohou být osoby, které mají o členství zájem a je to ku prospěchu Asociace, např. vysoké nebo odborné školy apod.
d) čestným členem může být vynikající osobnost z řad odborných, vědeckých a podnikatelských kruhů. Čestné členství je bezplatné.
3. Členství je dobrovolné. Je podmíněno podáním písemné přihlášky a jejím schválením představenstvem.
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Dokladem o členství je Dekret vydaný představenstvem Asociace.
4. Seznam členů je aktualizován a uložen u předsedy představenstva Asociace.
5. Členství zaniká
a) z podnětu člena – vystoupením nebo zrušením, bez potřeby udání důvodu,
b) z podnětu Asociace – v případě mimořádných důvodů, např. hrubého porušení stanov nebo neplacení příspěvků členem.
V takovém případě je nutné vyjádření souhlasu představenstva a dodatečný souhlas valné hromady obsažený v zápise.
Důvodem zániku členství je i zrušení činnosti Asociace.

§ 5 – Základní práva a povinnosti členů

1. Člen Asociace má právo
- využívat výsledky činnosti Asociace a informací z resortu, které jsou přednostně oznamovány nebo sdělovány,
- zúčastňovat se všech akcí organizovaných Asociací,
- podílet se na výsledcích práce a hospodaření Asociace.
b) Člen Asociace je povinen
- platit členské příspěvky a příspěvky schválené představenstvem,
- plnit usnesení z valné hromady a závazky Asociace, které jsou oznámeny,
- poskytnout informace z vlastní hospodářské činnosti týkající se problematiky luskovin na vyžádání sekretariátu Asociace, při záruce delikátnosti nebo zábrany zneužití v neprospěch člena.

§ 6 – Členské příspěvky a další zdroje pro zabezpečování činnosti Asociace

1. Každý člen s výjimkou čestných členů podle § 4, odst. 2, písm. d) je povinen platit pravidelné roční příspěvky.
2. Členský příspěvek je splatný do 30. 4. daného roku.
3. Nově přijatý člen zaplatí členský příspěvek do 14 dnů od podání přihlášky.
4. Asociace může účtovat svým členům příspěvky ke krytí nákladů za zajišťování akcí, v rozsahu schváleném představenstvem a následně valnou hromadou Asociace.
5. Výše, formy a způsob úhrady členských příspěvků jsou uvedeny ve Směrnici ke stanovení výše členských příspěvků, která je přílohou těchto stanov.
Valná hromada je oprávněna výši členských příspěvků a poplatků změnit.

§ 7 – Orgány Asociace

1. Orgány Asociace jsou: valná hromada, představenstvo, kontrolní komise a sekretariát (správa).
Podpůrné orgány, zakládané podle aktuální potřeby, jsou odborné sekce nebo pracovní skupiny.
Do doby registrace Asociace je zastupujícím orgánem 3členný přípravný výbor.
2. Valná hromada
a) je složena ze zástupců všech členů – právnických a fyzických osob. Právnické osoby mohou být zastoupeny i více osobami,
b) je nejvyšším orgánem Asociace a rozhoduje zejména o:
- plánu činnosti Asociace,
- hospodaření,
- složení a volbě představenstva a dalších orgánů včetně kontrolní komise,
- změnách stanov, volebním, jednacím, příspěvkovém a platovém řádu,
- vyloučení člena,
- vypořádání s členy po ukončení členství,
- počtu osob zastupujících právnické osoby ve Valné hromadě,
c) schází se nejméně 1× ročně na základě písemné pozvánky, zaslané nejméně 3 týdny předem s uvedeným programem.
Pozvánky rozesílá sekretariát na základě rozhodnutí představenstva,
d) jednání valné hromady upravuje jednací a volební řád.
3. Představenstvo
a) je složeno ze zvolených zástupců Asociace navržených členy na valné hromadě s respektováním odborné a profesní skladby Asociace. Je voleno na 3 roky.
b) Představenstvo je 7členné a ze svého středu volí předsedu,
c) schází se nejméně 2× ročně na základě písemné pozvánky zaslané nejméně 3 týdny předem sekretariátem Asociace, včetně programu jednání,
d) řídí činnost Asociace mezi jednáním valných hromad,
e) je usnášeníschopné za předpokladu přítomnosti nadpoloviční většiny,
f) činnost představenstva spočívá v zajišťování:
- volby předsedy a místopředsedy Asociace,
- jmenování a odvolávání tajemníka a stanovení jeho odměny,
- příprav jednání s orgány podle § 3, odst. 2, písm. b),
- zpráv o činnosti a o hospodaření,
- schvalování pravidel řízení a organizace Asociace,
- zakládání pracovních skupin nebo sekcí na podkladě podaných návrhů,
- vyhlašování doplňovacích voleb v případě odstoupení nebo úbytku člena,
- rozhodování o přijímání nových členů,
- pozastavení členství při neplnění členských povinností,
- schvalování smluv,
- průběžné kontroly plnění smluv a stavu hospodaření,
g) představenstvo se schází vždy, požádají-li o to nejméně 2 jeho členové, kontrolní komise, předseda nebo tajemník.
4. Sekretariát (Správa) Asociace
a) je výkonným orgánem Asociace,
b) tajemník sídlí v Praze na adrese uvedené v zápisu ustavující valné hromady,
c) související administrativní činnosti budou vykonávány v místě sídla Asociace,
d) úkolem tajemníka (sekretariátu) je:
- zajišťování agendy související s činností Asociace,
- vedení účetnictví Asociace prostřednictvím pověřené osoby nebo formou smlouvy o dílo,
- technické zajišťování činnosti svazových orgánů a příprava podkladů pro jejich jednání,
- zajišťování souhrnné statistiky a podkladů pro styk s orgány a spolupracujícími institucemi.
e) tajemník je členem představenstva Asociace
5. Kontrolní komise
a) kontroluje hospodaření Asociace a je oprávněna kontrolovat i práci související s činností Asociace,
b) je 3členná, volena na dobu 3 let valnou hromadou, které podléhá a podává jí zprávy o činnosti,
c) ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí její jednání,
d) o každé revizi a šetření pořizuje „kontrolní zprávu komise“, v níž uvede konkrétní zjištění a návrh na odstranění nedostatků,
e) předseda komise informuje o svých zjištěních předsedu představenstva a tajemníka.

§ 8 – Zásady hospodaření

1. Asociace je nevýdělečná zájmová organizace (sdružení), která uhrazuje výdaje na činnost z členských příspěvků a z příspěvků souvisejících s jejími aktivitami v prospěch členů (např.organizování školení, seminářů apod.).
2. Hospodaření je vedeno, na základě ročních plánů schválených představenstvem, se záměrem vyrovnaného rozpočtu.
Výnosy zůstávají na účtu příslušného peněžního ústavu (určí představenstvo) a mohou být použity do rezervního fondu nebo zůstat nerozděleny pro příští rok, pokud jsou uhrazeny všechny nákladové položky v daném kalendářním roce.
3. Vedení hospodaření (příjmový a výdajový účet) je zajišťováno zmocněnou fyzickou osobou, s níž uzavře smlouvu předseda představenstva.
4. Hospodaření Asociace podléhá kontrole Kontrolní komise Asociace nebo vnější kontrole příslušných státních orgánů.

§ 9 – Jednání jménem Asociace

Jednání jménem Asociace: Jménem Asociace jedná předseda představenstva samostatně – nebo tajemník s jedním členem představenstva.

§10 – Závěrečná ustanovení

1. Stanovy Asociace podléhají schválení valnou hromadou, včetně jakýchkoliv úprav a doplnění, které navrhuje představenstvo.
2. Věci neřešené stanovami, příp. volebním, jednacím, příspěvkovým a platovým řádem, budou řešeny podle občanského zákoníku.
3. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou dne 29. června 2005