logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Jednací řád

§ 1 Účast na jednání

1. Každý člen APZL má na jednání valné hromady jeden hlas. Právnické osoby jsou zastupovány pověřenou jednou fyzickou osobou.

2. Je-li na jednání valné hromady přítomná právnická osoba účastna více fyzickými osobami, může hlasovat jen jedna z nich, která je zplnomocněna zastupováním.

§ 2 Práva a povinnost členů

1. Každý člen má právo aktivně se zúčastňovat jednání valné hromady, navrhovat kandidáty, být volen a hlasovat ve volbách.
2. Každý člen má povinnost zúčastňovat se jednání valné hromady a dodržovat jednací řád.

§ 3 Povinnosti předsedy představenstva

1. Předseda svolává jednání valné hromady nejméně jedenkrát ročně s tím, že musí být oznámena nejméně 14 dní předem.
2. Valná hromada musí být svolána do 30 dnů, požádá-li o to nejméně jedna třetina představenstva nebo jedna třetina členů.
3. Valné hromadě je vždy předkládána zpráva o činnosti představenstva.

§ 4 Jednání a program valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li v době zahájení jednání nadpoloviční většina přítomna, může být valná hromada usnášeníschopná jednu hodinu po ohlášeném začátku i při nižším počtu členů.
2. Jednání valné hromady zahajuje, řídí a uzavírá předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.
3. Předsedající jednání přednese návrh programu. K tomu mohou být z pléna podány návrhy na doplnění nebo změny.
O jednotlivých návrzích se hlasuje zvlášť a pak se hlasuje o upraveném návrhu programu vcelku. Toto hlasování řídí předsedající.
4. Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise.
5. Zprávu mandátové komise podává valné hromadě předseda této komise.
6. Návrh usnesení předkládá předseda návrhové komise.
7. Z jednání valné hromady je vyhotoven zápis, který pořizuje pověřená osoba, zpravidla tajemník.
Zápis je ověřen dvěma ověřovateli zvolenými na počátku jednání.

§ 5 Mandátová komise

1. Na začátku jednání valné hromady je veřejně volena tříčlenná mandátová komise, která si zvolí svého předsedu.
2. Komise v součinnosti s tajemníkem provede kontrolu přítomnosti členů a předseda komise podá zprávu o přítomnosti členů.
3. Členové komise fungují při hlasování ve funkci skrutátorů.

§ 6 Návrhová komise

1. Na začátku jednání valné hromady je veřejně volena tříčlenná návrhová komise, která si zvolí svého předsedu.
2. Návrhová komise eviduje všechny podklady pro návrh usnesení, který je před závěrem jednání valné hromady přednesen předsedou návrhové komise.
3. V průběhu jednání mohou účastníci valné hromady předávat návrhové komisi své připomínky a to písemně.

§ 7 Hlasování

1. V závěru jednání valné hromady - návrhu usnesení se hlasuje zvednutím ruky přítomných členů s hlasovacím právem.
Předsedající nechá sečíst hlasy a oznámí výsledek.
2. V případě, že k návrhu usnesení budou se strany některého člena předneseny návrhy na doplnění usnesení, nechá předsedající hlasovat o každém návrhu zvlášť, v pořadí v jakém byly předloženy.
3. Usnesení je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných s právem hlasovat.

§ 8 Změny jednacího řádu

1. Návrh na změny jednacího řádu může podat každý člen a předá ho písemně předsedovi představenstva nebo tajemníkovi.
Návrh změny je pak rozeslán spolu s pozvánkou všem členům k nejbližšímu jednání valné hromady.
2. Změna jednacího řádu musí být schválena nadpoloviční většinou.

§ 9 Platnost

Tento jednací řád nabývá platnosti dnem 24. listopadu 2005.