logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

VÝZVA PĚSTITELŮM A ZPRACOVATELŮM LUSKOVIN

Vstupte do Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin (APZL)

V polovině roku 2005 byla založena v Šumperku nová samostatná zájmová organizace uvedeného názvu. Luskoviny byly jednou z posledních komodit rostlinné výroby, která podobnou instituci neměla. Plochy luskovin včetně sóji se v České republice pohybovaly ve víceletém srovnání mezi 40 – 50 tis. ha. V minulosti dosahovaly přes sto tisíc hektarů a v osevních postupech zemědělských podniků tvořily zcela nezastupitelný podíl. Absence pravidelného zařazování motýlokvětých rostlin v osevních sledech v našich půdně-klimatických podmínkách může znamenat nejen negativní vliv na půdní úrodnost, ale má také dalekosáhlé nepříznivé důsledky na agroekologický stav krajiny v širokých souvislostech.Máme zájem o návrat k biologickým tradicím českého zemědělství. Tomuto významu luskovin přikládáme dokonce větší význam než využití v potravinářství a v krmivářství. Samozřejmě, že užití luskovin, resp. luštěnin v lidské výživě, stejně jako použití různých úprav semen i celých rostlin v krmné dávce hospodářských zvířat je rovněž nezastupitelné.

Trend poklesu ploch, který je dán jak ekonomickými podmínkami, tak změnami technologie zpracování i užití není zaznamenáván jen v České republice, ale prakticky v celé Evropě; např. i v tak tradiční pěstitelské oblasti hrachu jakou je Francie, klesly plochy o víc než polovinu. Ale sledujeme přitom nárůst a zvýšený pěstitelský zájem v Kanadě, USA i jinde ve světě. Jistě to má všechno své důvody. Jsme přesvědčeni o tom, že vlastnosti luskovin, zejména hrachu, sóji a dalších jsou natolik nezastupitelné, že přijde opět čas vzestupu zájmu o tyto komodity. V posledních několika letech dochází bohužel k dalšímu snižování pěstování luskovin a to až na polovinu stavu proti počátku 90. let. Díváme se ale na věc optimisticky s tím, že nové směry zemědělské politiky na úrovni EU, kde se vážně diskutuje nezbytnost zvýšení podílu leguminoz může přinést nové směry mj. v realizaci tzv. přímých plateb. To by mohlo zařazování luskovin na pěstitelských plochách zemědělců výrazně motivovat. O moderních odrůdách, agrotechnických postupech, nových poznatcích v ochraně rostlin, ekonomické problematice a všech dalších potřebných záležitostech týkajících se luskovin, jsme se snažili v uplynulých třech letech existence APZL  informovat jak na stránkách občasníku „Zprávy APZL“, tak články v agrárním tisku. Připravujeme i další formy včetně samostatné publikace LUSKOVINY, která vyšla v r. 2009. V r.2014 jsme vydali další publikaci s názvem "Luštěniny a luskové zeleniny v lidské výživě – Kuchařka“. V průběhu existence APZL bylo vydáno 5 nových pěstitelských metodik v součinnosti MZe ČR a společnosti Agritec. Jedná se o metodiky pro pěstování hrachu, bobu, lupiny, sóji a luskovino-obilních směsek. Tradici mají už semináře pro pěstitele, kterých bylo konáno cca 60.

Snažíme se v asociaci uplatnit jen takovou minimální výši příspěvků na činnost, aby to umožnilo a zajistilo její existenci při její užitečnosti pro zemědělskou praxi, ale i finanční přijatelnosti pro širokou členskou základnu. Blíže je uvedeno v příspěvkovém řádu.

Obraťte se prosím písemně, telefonicky nebo elektronicky na kontaktní místa, jimiž jsou: pracoviště předsedy představenstva, firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. v Šumperku, Zemědělská 16 a sekretariát s e-mailovou adresou apzl@agritec.cz.

Kontakty:

tel.: 583 382 121 
fax: 583 382 999
e-mail:
dostalova@agritec.cz
prasil@semo.cz 
apzl@agritec.cz

S přáním spolupráce a úspěchů v pěstování i užití luskovin.

Ing. Jan Prášil  v. r.
předseda představenstva


Ing. Miroslav Houba, CSc. v. r.
tajemník

aktualizováno
říjen 2016