logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

VÝZVA PĚSTITELŮM A ZPRACOVATELŮM LUSKOVIN

Vstupte do Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin (APZL)

V polovině roku 2005 byla založena v Šumperku nová samostatná zájmová organizace uvedeného názvu. Luskoviny byly jednou z posledních komodit rostlinné výroby, která podobnou instituci neměla. Plochy luskovin včetně sóji se v České republice pohybovaly ve víceletém srovnání mezi 40 – 50 tis. ha. V minulosti dosahovaly přes sto tisíc hektarů a v osevních postupech zemědělských podniků tvořily zcela nezastupitelný podíl. Absence pravidelného zařazování motýlokvětých rostlin v osevních sledech v našich půdně-klimatických podmínkách může znamenat nejen negativní vliv na půdní úrodnost, ale má také dalekosáhlé nepříznivé důsledky na agroekologický stav krajiny v širokých souvislostech.Máme zájem o návrat k biologickým tradicím českého zemědělství. Tomuto významu luskovin přikládáme dokonce větší význam než využití v potravinářství a v krmivářství. Samozřejmě, že užití luskovin, resp. luštěnin v lidské výživě, stejně jako použití různých úprav semen i celých rostlin v krmné dávce hospodářských zvířat je rovněž nezastupitelné.

Trend poklesu ploch, který je dán jak ekonomickými podmínkami, tak změnami technologie zpracování i užití není zaznamenáván jen v České republice, ale prakticky v celé Evropě; např. i v tak tradiční pěstitelské oblasti hrachu jakou je Francie, klesly plochy o víc než polovinu. Ale sledujeme přitom nárůst a zvýšený pěstitelský zájem v Kanadě, USA i jinde ve světě. Jistě to má všechno své důvody. Jsme přesvědčeni o tom, že vlastnosti luskovin, zejména hrachu, sóji a dalších jsou natolik nezastupitelné, že přijde opět čas vzestupu zájmu o tyto komodity. V posledních několika letech dochází bohužel k dalšímu snižování pěstování luskovin a to až na polovinu stavu proti počátku 90. let. Díváme se ale na věc optimisticky s tím, že nové směry zemědělské politiky na úrovni EU, kde se vážně diskutuje nezbytnost zvýšení podílu leguminoz může přinést nové směry mj. v realizaci tzv. přímých plateb. To by mohlo zařazování luskovin na pěstitelských plochách zemědělců výrazně motivovat.

O moderních odrůdách, agrotechnických postupech, nových poznatcích v ochraně rostlin, ekonomické problematice a všech dalších potřebných záležitostech týkajících se luskovin, jsme se snažili v uplynulých letech informovat na stránkách zemědělského tisku (Zemědělec, Úroda, Farmář, Agromanuál), jakož i na stránkách vydávaného občasníku „Zprávy APZL“. Vydali jsme pět nových pěstitelských metodik v součinnosti MZe a společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. (výčet dále v části Publikace). Tradici mají semináře, často spojené s polními dny, těchto akcí bylo uskutečněno přes 70. Vydali jsme 3 populárně odborné publikace: v r. 2009 „Luskoviny“ (nakl. Kurent), v r. 2014 „Luštěniny a luskové zeleniny v lidské výživě – Kuchařka“ (nakl. Kurent) a v r. 2018 „Luskoviny“ (nakl. Profi Press).

Společně s ÚKZÚZ zodpovídáme za vedení a prezentace Seznamu doporučených odrůd (SDO) pro hrách a sóju. Aktivně jednáme s odpovědnými pracovníky ministerstva a dalších zemědělských orgánů k pozitivnímu ovlivňování podpory pěstování luskovin (mj. greening a další).

Snažíme se v asociaci uplatnit jen takovou minimální výši příspěvků na činnost, aby to umožnilo a zajistilo její existenci při její užitečnosti pro zemědělskou praxi, ale i finanční přijatelnosti pro širokou členskou základnu. Blíže je uvedeno v příspěvkovém řádu.

Obraťte se prosím písemně, telefonicky nebo elektronicky na kancelář sídla APZL nacházející se ve firmě AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk, Zemědělská 16; e-mail apzl@agritec.cz.

Kontakty:

Ing. Radmila Dostálová, mobil: 721 095 653, tel.: 583 382 301  dostalova@agritec.cz
Ing. Jan Prášil prasil@semo.cz 
kancelář APZL apzl@agritec.cz
fax: 583 382 999

S přáním spolupráce a úspěchů v pěstování i užití luskovin.

Ing. Jan Prášil  v. r.
předseda představenstva


Ing. Miroslav Houba, CSc. v. r.
tajemník

aktualizováno
říjen 2016